Вашата Количка е празна!
Категории

Нови продукти
Linear optimization
7.90лв.

Автор: Nikolai Bozhinov

Социология

Показване: Списък / Икони
Показване:
Подреждане по:
An introduction to modern sociology
Издание: 2013 г. ..
12.00лв.
HISPANOAMÉRICA Испаномерика: в търсене на отговор в икономиката и в политиката. Боливар, Чавес, Венесуела
Издание: 2014 г. ..
11.90лв.
Емоциите на човешкия ресурс
Издание: 2012 г. Съдържание: Увод Идеите за човешката емоционалност при вековете Психологически идеи за емоциите Социологията за емоциите Невронауките за емоциите Присъствие и значение на емоциите в поведенческите науки и практиката на управлението Емоционни и други некогнитивни фактори в икономиката, управлението и работата с хора Емоционният дисонанс и емоционните усилия и значението им за удовлетвореността на заетите, ангажираността им с целите и ценностите на организацията и за качеството на трудовата им изява Заключение При..
10.00лв.
Икономическа социология
Издание: 2012 г. Съдържание: Въведение Първи раздел Социологическо изследване на икономическия живот 1. Възникване, развитие и структура на социологическото познание 2. Икономиката като обект на социологическото познание 3. Възникване и перспективи на икономическата социология 4. Социологически теории за икономическа промяна Втори раздел Социологическо изследване на икономическия живот на макроравнище 5. Икономически системи и институции 6. Размяна и пазар 7. Икономика и социална стратификация 8. икономика и социална политика на държавата 9. Икономическа култура и модернизац..
15.00лв. 13.50лв.
Конфликтите през призмата на социологията
Издание: 2014 г., второ преработено и допълнено издание Книгата представлява социологически прочит на конфликтите и социологическа интерпретация на конфликтните зони. Построена е върху два проблемни кръга - на теоретичното социологическо разбиране и на емперичния анализ на изследователската практика по изучаване на конфликтите (1990-2014 г.).  Книгата е написана на достъпен език и е насочена към студентите от специалностите по социология и икономическа социология в УНСС. Прилоежените контролни въпроси, казуси, теми за реферати, тестове, теми за емпирично изучаване на конфликти ..
14.00лв.
Математическо моделиране в социологията
Издание: 2014 г. Предлаганата книга е посветена на една от вечно актуалните теми в методологията на социологическите изследвания. Разглеждат се теоретичните основания на моделирането в социологията, представя се класификация на моделите от различни методологически аспекти. Обърнато е внимание на някои не толкова популярни моделиращи техники, като клъстърен анализ и редица методи на нелинейния анализ. Представени са примери за приложение на математически модели при различни изследвания, наречени "изследователски казуси", повечето из практиката на автора, а също и няколко от чуждестранната ли..
10.90лв.
Оценка на социалното въздействие
Издание: 2014 г. Учебно-методическо ръководство Това ръководство е фокусирано върху оценките на социалното взаимодействие, които са поставени в общата рамка на оценките на въздействието, като се посочват техните взаимовръзки и различия с различни видове оценки (икономически, на риска, на бедността, на въздействието върху околната среда и др.). Проследено е възникването и развитието на практиките на социалното оценяване. Разгледани са основни принципи, цели и правила при оценяването на социалното въздействие.  Класифицирани са различните видове социални въздействия и е описана технол..
9.90лв.
Поглед към социология на модерното общество
Издание: 2010 г. Книгата запознава читателите с характеристиките на социологическата перспектива и социологическото въображение; представя развитието на социалните науки и социологията. Интересът е насочен към анализ на индивидуалната и груповата организация на социалния живот, която се разкрива чрез описание на социализацията, но и на причините за социално отклонение; на стратификацията, обществените неравенства и междугруповите конфликти, но и на разрешаването им. Социалните институции и настъпилите в тях социални промени се илюстрират с представяне на гъвременни изследвания, свързани с х..
10.00лв. 9.00лв.
Проблеми на социалната психология
Кратък лекционен курс ..
6.00лв.
Проблеми на теорията на емпиричното изследване на човешката личност, общност и явления
Издание: 2011 г. Подзаглавие: Кратък лекционен курс Книгата е ориентирана към разкриването, изясняването и преди всичко представянето в синтезиран вид на част от теоретичните и практико-приложните аспекти на тази проблематика. В труда проблемите са разработени и изложени съобразно теоретическите интереси и практическата подготовка и реализация предимно на студентите по социология, психология, икономика, икономическа социология и икономическа психология в областта на емпиричното изследване. Разработката е кратък обзор и анализ, посветен на някои основни проблеми на теорията на емпиричното..
8.00лв.
Психология на лидерството
Издание: 2008 г.    Предложеният курс се състои от 15 тематични лекции по дисциплината Психология на лидерството и 10 теми за упражнения и индивидуална работа на студентите.    Съдържанието на учебното помагало, предложено от автора, е полезно за студенти и експерти по психология и социология, които се интересуват от ролята на човешкия фактор в управлението, политиката и икономиката. Тематиката е научно значима и актуална за днешната социална практика, доколкото лидерските качества и лидерството като цяло имат растящо влияние върху поведението, пърформанса и успеха на..
10.00лв.
Социална синергетика
Издание: 2010 г. ..
16.00лв.
Социалният конфликт - развитие, управление, разрешаване
Издание: 2013 г. ..
12.00лв.
Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия
Издание: 2012 г. ..
8.00лв.
Социално развитие на регионите
Издание: 2013 г. ..
15.00лв.
Учебно пособие за курс "Социология на управлението"
Издание: 2015 г. 1. Въвеждане в проблематиката и запознаване с основни принципи на управление на организацията 2. Познавателният подход - възприятие, атрибутиране, научаване 3. Разнообразието на работната сила: индивидуални различия, личностно и кариерно развитие 4. Управление чез мотивация и възнаграждение (поведенчески стилове, отношение към труда и работното място) 5. Вземане на ефективни решения 6. Създаване на работни групи и екипи 7. Обущаве и управление: фактори и условия за подобряване на комуникацията 8. Ефективно лидерство и обучение на лидери 9. Анализ на ..
6.90лв. 6.50лв.
Google+
Изработка: Уеб Дизайн 1